Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN TRUSTPILOT-WEBSITES (FEBRUARI 2013)

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op elk gebruik van de Trustpilot-websites (hierna te noemen de "Website"), inclusief - maar niet beperkt tot - trustpilot.com, trustpilot.co.uk en trustpilot.nl.

De Website wordt geleverd door Trustpilot A/S, Trommesalen 5, 3e verdieping, 1614 Kopenhagen, Denemarken, BTW-nr. 30276582, support@trustpilot.com. In deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen de woorden "wij", "ons" en "onze" naar Trustpilot.

Trustpilot's "Gebruiksrichtsnoeren voor het gebruik en genereren van content op Trustpilot-websites", (hierna te noemen de "Gebruiksrichtsnoeren") die op welk moment dan ook van kracht zijn, zijn van toepassing als integraal onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden. De huidige versie van de Gebruiksrichtsnoeren is hier beschikbaar.

Met uw gebruik van de Website aanvaardt u gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden, inclusief de Gebruiksrichtsnoeren. Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dan wordt u vriendelijk verzocht om de Website verder niet meer te gebruiken. De registratie van een Geregistreerd Gebruiker vereist uw expliciete aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Sluit en keer terug

DE DIENSTEN OP DE WEBSITE

1 Geregistreerd Gebruiker

1.1 Om volledige toegang tot en ge-bruik van de Website te krijgen, dient u een profiel aan te maken en u te registreren als gebruiker (hierna te noemen "Geregistreerd Gebruiker").

1.2 U mag slechts één profiel per persoon op de Website registre-ren. Het profiel is persoonlijk en mag niet aan anderen worden overgedragen.

1.3 Om een Geregistreerd Gebruiker te worden, heeft u een wachtwoord nodig. U kiest uw eigen wachtwoord dat u tezamen met uw e-mailadres gebruikt voor het inloggen op de Website. Het alternatief is dat wij het wachtwoord aan u zenden. Het wachtwoord is persoonlijk en u mag het niet overdragen of op een andere manier beschikbaar maken aan anderen. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het wachtwoord niet in handen van derden valt. Indien u merkt dat de veiligheid van het wachtwoord in gevaar is of kan zijn, bent u verplicht dit aan ons te melden. Wij kunnen en zullen het wachtwoord wijzigen indien het risico bestaat dat de veiligheid van het wachtwoord in gevaar is gebracht of wordt gebruikt in strijd met de Gebruiksvoorwaarden.

1.4 Tijdens de registratie dient u een gebruikersnaam te kiezen. De gebruikersnaam wordt getoond op de Website, wanneer Geregistreerde Gebruikers een beoordeling schrijven of commentaar hierop geven, of UGC produceren (zie 2.1 hieronder) op de Website. Daarom dient u erover na te denken of u een gebruikersnaam wenst te gebruiken, waardoor u door anderen kunt worden geïdentificeerd. De gebruikers-naam dient niet (i) aanstootgevend of op een andere manier beledigend te zijn, (ii) termen als "Gast", "Admin", "*.dk", "*.com" enz. te bevatten, of (iii) eigenschappen te bevatten, inclusief namen van be-roemde personen, die de eigendom zijn van derden, of persoonsnamen waarvan u niet de rechten heeft. U dient te garanderen dat uw gebruikersnaam geen inbreuk maakt op rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) die de eigendom zijn van derden en/of de Gebruiksvoorwaarden.

1.5 Wijzigingen van de gebruikersnaam kunnen enkel door Trustpilot gemaakt worden. Mocht u uw gebruikersnaam willen wijzigen, neemt u dan contact op met Trustpilot via support@trustpilot.com.

1.6 Wij hebben te allen tijde het recht om, zonder kennisgeving en onder alle voorbehoud, uw profiel te verwijderen, op te schorten of te wijzigen in geval van daadwerkelijke of vermoede schending van deze Gebruiksvoorwaarden of het toepasselijk recht. Bij verwijdering van uw gebruikersregistratie zult u niet langer toegang hebben tot de diensten op de Website, die uw registratie en/of inlog als Geregistreerd Gebruiker vereisen. Bij verwijdering van uw gebruikersregistratie behouden wij ons het recht voor om de UGC te verwijderen (zie 2.1) die u op de Website aangemaakt heeft.

1.7 Verder behouden wij ons het recht voor om, te allen tijde en zonder kennisgeving of uitleg, uw registratie en UGC te verwijderen (zie 2.1). In dit geval is onze disclaimer zonder beperking van toepassing.

1.8 U mag uzelf geen toegang verschaffen of pogen toegang te verschaffen tot de onderdelen van de Website die gebruikersregistratie vereisen indien u geen Geregistreerd Gebruiker bent.

2 User Generated Content van Geregistreerde Gebruikers

2.1 Voor zover toegestaan bij wet worden de rechten, (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten) op al het materiaal, alle informatie, berichten, beoordelingen van artikelen of andere soorten communicatie (hierna te noemen de "User Generated Content" of "UGC"), die door Geregistreerde Gebruikers op de Website zijn gecreëerd, aan Trustpilot in licentie gegeven voor niet-exclusief gebruik. De Geregistreerde Gebruiker heeft geenrecht op de betaling van royalty's of andere vergoedingen of honoraria verbonden aan deze UGC. Wij mogen de UGC vrijelijk gebruiken en overdragen. Onze niet-exclusieve toegang tot vrijelijk gebruik van de UGC is onherroepelijk, zonder enige beperking qua tijd en grondgebied.

2.2 Geregistreerde Gebruikers zijn aansprakelijk voor de content van de UGC die zij op de Website pu-bliceren.

2.3 Geregistreerde Gebruikers garanderen dat alle UGC die geplaatst wordt op de Website juist en waar zijn (waar zij feiten vermelden) of voor waar worden gehouden (waar zij een mening verkondigen).

2.4 UGC dient te gaan over bedrijven of organisaties waar de Geregi-streerde Gebruiker de producten of diensten van het bedrijf heeft gekocht.

2.5 U mag geen UGC publiceren over bedrijven waar u een persoonlijke of zakelijke relatie mee heeft.

2.6 Geregistreerde Gebruikers mogen geen UGC op de website publice-ren, die

  • marketing-technisch van aard is of hiervoor bestemd is,
  • een seksistisch, pornografisch, politiek of raciaal karakter heeft,
  • inbreuk maakt op de rechten van anderen, inclusief intel-lectuele eigendomsrechten,
  • aanstootgevend is of op enige wijze strijdig is met de geldende plaatselijke, natio-nale en internationale wet- of regelgeving,
  • deze Gebruiksvoorwaarden schendt, inclusief de Ge-bruiksrichtsnoeren,
  • een niet-loyaal of ongeoor-loofd doel en/of content heeft,
  • schadelijk is in technisch opzicht (inclusief maar niet beperkt tot computervirussen, logic bombs, Trojan horses, worms, schadelijke onderdelen, corrupte data of andere malware, schadelijke data of gedrag).

2.7 Bijdragers van UGC garanderen in elk geval dat de UGC wettig is en conform de Gebruiksvoorwaarden. Indien Trustpilot een bericht ontvangt of het haar anderszins bekend wordt dat UGC strijdig is met de geldende wetgeving en/of de Gebruiksvoorwaarden, mogen wij zonder enige kennisgeving de UGC verwijderen, en evenzo zullen wij - afhankelijk van de aard van de schending - de benadeelde partij en/of de autoriteiten op de hoogte stellen. Ons recht tot verwijdering is niet gebonden aan enige uitleg, hoewel wij ernaar zullen streven om de Geregistreerde Gebruiker te informeren over de verwijdering en de reden ervan.

2.8 De Geregistreerde Gebruiker garandeert dat hij/zij Trustpilot vrijwaart tegen claims die tegen Trustpilot ingesteld kunnen worden ten gevolge van de schending door de Geregistreerde Gebruiker van de Ge-bruiksvoorwaarden of geldende wetgeving.

2.9 Wij mogen te allen tijde informatie opvragen over de UGC bij de Geregistreerde Gebruiker, inclusief documentatie ter ondersteuning van de informatie in de UGC. De Geregistreerde Gebruiker zal bijv. documenteren dat de UGC gebaseerd is op een werkelijke aankoopervaring in een bestaande klantenrelatie met het bedrijf waarover de UGC gaat.

ALGEMENE VOORWAARDEN

3 Rechten

3.1 De content op de Website, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, tekst, kenmerken, graphics, icoontjes, foto's, berekeningen, verwijzingen en software is eigendom van Trustpilot of externe partijen (anders dan de Geregistreerde Gebruiker) en worden beschermd door Deense of internationale wetgeving, inclusief de Deense Auteurswet, de Deense Merkenwet, de Deense Marketingwet enz.

3.2 Onbevoegd kopiëren, distribueren, presenteren of ander gebruik van de Website of een onderdeel ervan is strijdig met Deense en/of andere wetgeving en kan derhalve leiden tot civiele en strafrechtelijke boetes.

3.3 Voor zover toegestaan bij wet worden door het ter beschikking stellen van de UGC aan ons de rechten voor het kosteloos gebruik van de UGC onherroepelijk aan ons overgedragen, zonder enige beperking qua tijd en qua grondgebied.

3.4 Het downloaden en anderszins digitaal kopiëren van de content op de Website of onderdelen daarvan is enkel toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij anderszins schriftelijk met ons overeengekomen of toegestaan onder het toepasselijk, dwingend recht.

3.5 Alle bedrijfsnamen, merken en andere bedrijfskenmerken op de Website zijn eigendom van Trustpilot of externe partijen (anders dan de Geregistreerde Gebruiker) en mogen enkel gebruikt worden voor zakelijke doeleinden na voorafgaande goedkeuring van respectievelijk ons of de externe partij.

4 Persoonsgegevens

4.1 Trustpilot voert verschillende soorten bewerkingen uit van persoonsgegevens in verband met het gebruik van de Website. De bewerking van persoonsgegevens door Trustpilot vindt plaats met inachtneming van de Privacyverklaring, die hier verkregen kan worden.

Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, bevestigt u dat u de Privacyverklaring van Trustpi-lot heeft gelezen en aanvaard.

5 Disclaimer en vrijwaring

5.1 Trustpilot geeft geen garanties met betrekking tot de content of juistheid van de UGC of de Website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor haar eigen of andermans verwijdering of blokkering van de UGC. Trustpilot mag te allen tijde naar eigen goedvinden en zonder enige aansprakelijkheid content van de Website verwijderen. Trustpilot sluit expliciet alle voorwaarden, garanties en andere algemene voorwaarden uit welke anderszins mogelijk zouden voortvloeien uit de wet of de redelijkheid en bil-lijkheid.

5.2 Trustpilot zal de UGC die gepubliceerd wordt op de Website niet onderzoeken of monitoren. Niettegenstaande het voorgaande mag Trustpilot te allen tijde UGC onderzoeken en bewerken (inclusief anonimiseren), bijv. indien deze handelingen (i) ingegeven worden door verzoeken van derden, (ii) vereist zijn onder het toepasselijk recht of (iii) noodzakelijk zijn om de UGC te laten voldoen aan de Gebruiksrichtsnoeren van Trustpilot.

5.3 Trustpilot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de content van UGC. De niet-aansprakelijkheid van Trustpilot is van toepassing op alle UGC's inclusief UGC die bewerkt is door Trustpilot (zie 5.2). Trustpilot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor links naar Websites van derden in de UGC, inclusief voor de content van de pagina waarnaar de UGC linkt.

5.4 Aanbevelingen, beoordelingen, commentaar enz. van bepaalde bedrijven, diensten, e-business enz. op de Website zijn slechts richtsnoeren. Trustpilot kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de content van de Website. Het gebruik van Trustpilot is in elk opzicht de enkele verantwoordelijkheid van de gebruikers. Trustpilot kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de beschikbaarheid van de Website.

5.5 Trustpilot kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van de Website, inclusief (i) winstderving, verlies van contracten, omzet, handel, zakelijke kansen, verlies of corruptie van gegevens of herstel van gegevens, goodwill, beveiligingsinbreuken ten gevolge van een storing in telecommunicatie van derden en/of het internet, verwachte besparingen of inkomsten (ongeacht of het directe, indirecte of gevolgschade betreft), (ii) verlies of schade voortvloeiend in verband met aansprakelijkheden jegens derden (onafhankelijk van of dit directe, indirecte of gevolgschade is) of (iii) alle indirecte of gevolgschade of verlies van welke aard dan ook.

5.6 De Geregistreerde Gebruiker zal Trustpilot vrijwaren tegen elke claim en elke schade wegens claims van derden tegen Trustpi-lot ten gevolge van de UGC van de Geregistreerde Gebruiker.

5.7 Niets uit de Gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van Trustpilot voor overlijden of letsel voortvloeiend uit haar nalatigheid, noch haar aansprakelijkheid voor bedrieglijke voorstelling van zaken of misleidende voorstelling met betrekking tot wezenlijke zaken, noch elke andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden onder het toepasselijk recht, uitsluiten of beperken.

6 Andere Gebruiksvoorwaarden

6.1 Trustpilot mag te allen tijde en zonder kennisgeving deze Gebruiksvoorwaarden herzien of wijzigen of, naar eigen keuze en zonder kennisgeving, de Website sluiten, aanpassen of reorganiseren. Als Geregistreerd Gebruiker aanvaardt u dat de alsdan geldende Gebruiksvoorwaarden op u van toepassing zijn. Elke herziening of wijziging van de Gebruiksvoorwaarden wordt vermeld op de Website. Trustpilot streeft er verder naar de Geregistreerde Gebruikers te informeren over de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden. De Geregistreerde Gebruikers aanvaarden dat het voortgezette gebruik van de Website na elke geplaatste, aangepaste versie van de Gebruiksvoorwaarden een aanvaarding is van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

6.2 Indien één van deze Gebruiksvoorwaarden kan worden beschouwd als onwettig of onverbindend en daarom niet afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op toepasselijkheid en afdwingbaarheid van het overige gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden

7 Toepasselijk recht en rechts-gebied

7.1 De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Deens recht en tenzij anders bepaald, zijn de algemene regels van Deens recht van toepassing op alle betrekkingen tussen Trustpilot en de Geregistreerde Gebruikers en de gebruikers van de Website. Alle geschillen worden behandeld door de bevoegde Deense rechter, tenzij dit strijdig is met de dwingende bevoegdheidsregels.

Sluit en keer terug